Valmet

Valmet är en finsk industrikoncern som återföddes i december 2013 genom avknoppningen av massa-, papper- och energiaffärerna från Metso Group. Koncernen har idag över 12 000 anställda fördelade över fler än 30 länder.

Valmet tillverkar och säljer intelligenta produktionslinjer för den globala massa- och fiberindustrin. Man täcker in hela processen från stock till emballerade massabalar.

Inom området balningssystem (hantering av massabalar) var Valmet mycket tidigt ute med en konfigurator och bytte sin första konfigurator salesPLUS mot COMBINUM år 2008.

På fibersidan, som är avsevärt större, har man jobbat aktivt med modularisering och att skapa ett gemensamt arbetssätt i offertförfarandet hos de olika produktareorna såsom vedhantering, kokeri och fiberlinje. Nyligen var man redo att ta steget in i en konfigurator för den kompletta processen och valet föll åter på COMBINUM.

COMBINUM förenklar och effektiviserar offertprocessen.

Tomas Edström, Vice President - Process Automation vid Valmet

Behov

  • Standardisera produkterbjudandet genom att skapa en "produkthylla"
  • Förenkla och effektivisera arbetet med att ta fram en offert
  • Standardisera arbetssätt mellan produktareorna
  • De-centralisera offertarbetet och möjliggöra parallellt arbete mellan produktareorna
  • Skapa gränssnitt för utbyte av offertdata mellan olika systemstöd

Användare

Valmet har idag 75 användare och räknar med att ha 100 användare fördelade över Sverige, Finland, Indien, Kina, Japan, Brasilien och USA när systemet är fullt utbyggt.

Lösning

Inom varje produktarea har ett omfattande modulariseringsarbete genomförts för att definiera hur produktionslinjerna kan sättas samman. Exempel på en produktionslinje är "Cooking", "Fiberline" och "Pulp Drying".

Produktionslinjerna har delats in i modullayouter som i sin tur består av ett antal positioner där man kan välja bland olika moduler. Modulerna är ofta någon typ av maskin såsom pump eller värmeväxlare.

Varje modul är konfigurerbar och hanteras därför som en produkt i COMBINUM och har en tillhörande artikelstruktur. I dagsläget hanteras upp emot 2 000 konfigurerbara produkter - var och en med sina parametrar, regler och artiklar. Vi pratar om mycket produktdata och stora offerter som består av träd med konfigurationer och barnkonfigurationer.

För att förenkla och effektivisera inmatningen av stora datamängder används importfunktioner från Excel. I COMBINUM Architect kompletteras importerade produkter, parametrar och artiklar med erforderligt regelverk.

Rapporter har byggts med COMBINUM Reports för att automatgenera ett antal dokument och listor till offerterna. I rapporterna kombineras konfigurationsdata med regelstyrda texter och standardtexter samt ges en layout enligt Valmets standard.

Integrationer har byggts mot flödeschemabyggare och anläggningssystemet SiteBase® för att föda dem med konfigurationsdata.

Inom ramen för en offert kan man även lägga in alternativ och tillval som även de kan konfigureras. De taggas upp så att de särskiljs från huvuderbjudandet i rapporter och de system som konfiguratorn föder.

Tomas Edström, Vice President - Process Automation vid Valmet

"COMBINUM förenklar och effektiviserar offertprocessen. Det styr arbetet i försäljningsprocessen genom att välja lösningar vi har på vår produkthylla."

"COMBINUM hjälper oss att harmonisera vårt sätt att arbeta globalt med försäljningsprocessen."